นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแสง สถาพร
ชื่อ - สกุล : นายแสง สถาพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 2500 - 2507
นายไพฑูรย์ พลภักดี
ชื่อ - สกุล : นายไพฑูรย์ พลภักดี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ระยะเวลา : 2507 - 2509
นายเสนอ ประดิษฐ์
ชื่อ - สกุล : นายเสนอ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 2509 - 2512
นายเสน่ห์ ประดิษฐ์
ชื่อ - สกุล : นายเสน่ห์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 2512 - 2515
นางประภา ศรียาภัย
ชื่อ - สกุล : นางประภา ศรียาภัย
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ระยะเวลา : 2515 - 2516
นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ
ชื่อ - สกุล : นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ระยะเวลา : 2516 - 2517
นายภิรมย์ สมศิลป์
ชื่อ - สกุล : นายภิรมย์ สมศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : 2517 - 2525
นายอำนวย เพชรสังวาลย์
ชื่อ - สกุล : นายอำนวย เพชรสังวาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 2525 - 2545
นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันศรี
ชื่อ - สกุล : นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 2545 - 2550
นายศุภชัย เวชกุล
ชื่อ - สกุล : นายศุภชัย เวชกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 2550 - 2555
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ชื่อ - สกุล : นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 2555 - 2562
นายภูริพัฒน์ บุญมา
ชื่อ - สกุล : นายภูริพัฒน์ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 2562 - ปัจจุบัน
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการสถานศึกษา