นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
พิมพ์รายงานสถิติ พิมพ์รายงานนักเรียนไม่มาเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ชั้น ครูประจำชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
ป.1/1 ครูสิริลักษณ์ ตรียวง 9 6 15 8 6 14 1 - - 1 93.33
ป.2 ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง 19 7 26 18 7 25 - - 1 1 96.15
ป.3/2 10 7 17 10 7 17 - - - - 100.00
ป.4/1 ครูฐิติมา สุขโส 14 7 21 13 7 20 - - 1 1 95.24
ป.4/2 9 9 18 9 9 18 - - - - 100.00
ป.5/1 ครูสมญา หัสโส๊ะ 10 7 17 10 6 16 - - 1 1 94.12
ป.6/1 ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา 10 10 20 10 10 20 - - - - 100.00
ป.6/2 14 8 22 13 8 21 - - 1 1 95.45
ม.2 ครูณรงค์ จู้สวัสดิ์ 18 10 28 17 9 26 - - 2 2 92.86
ม.3 ครูอนงค์น้อย อาจหาญ 15 10 25 15 10 25 - - - - 100.00
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 96.65%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้นรายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
อนุบาลปีที่ 3 ยังไม่รายงานข้อมูล
บันทึกครูเวร
วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
บันทึกโดย อนงค์น้อย อาจหาญ

จ. 02/11/2563 จ. 00/00/543