นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาววันวิสา ทองมา
ชื่อ - สกุล : นางสาววันวิสา ทองมา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงกัลยาณี จันทร์สมมิตร
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกัลยาณี จันทร์สมมิตร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
เด็กหญิงวนิดา แผ่นบรรพต
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงวนิดา แผ่นบรรพต
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
เด็กหญิงพิชญ์สินี ดอกรัก
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพิชญ์สินี ดอกรัก
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
เด็กหญิงลลิตา หีตอักษร
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงลลิตา หีตอักษร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
เด็กชายจักกฤษณ์ เครือพัฒน์
ชื่อ - สกุล : เด็กชายจักกฤษณ์ เครือพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการงาน
เด็กหญิงสุชาดา บัวทอง
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุชาดา บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
เด็กหญิงสุภิสรา เขียวร้าย
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุภิสรา เขียวร้าย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
เด็กหญิงอารยา ทับไธสง
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงอารยา ทับไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เด็กชายสัญหณัฐ เทียมยม
ชื่อ - สกุล : เด็กชายสัญหณัฐ เทียมยม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน