นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรสุดา แก้วสุวรรณ
รองผู้อำนวยสถานศึกษา
นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทิมา ปันนิตามัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัมรินทร์ สุทรา
ครูผู้ช่วย
นางสิริลักษณ์ ตรียวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุไรรัตน์ พลายด้วง
ครูชำนาญการ

นายณรงค์ จู้สวัสดิ์
ครู
นางสาวชฎาพร งามผิว
ครู
นายภัทรพงศ์ พรหมทองนาค
ครู

นางสาวฐิติมา สุขโส
ครู
นางสาวชนิภา พรหมจรรย์
ครูผู้ช่วย
นางอนงค์น้อย อาจหาญ
ครู

นางสาวไกรชมภู ชมภูพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุรีพร แก้วเชื้อ
ธุรการโรงเรียน
นางสาวสมญา หัสโส๊ะ
ครูผู้ช่วย


สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 3 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 13 คน
รวม ทั้งหมด 16 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยสถานศึกษาทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 1 คน
4. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
5. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 3 คน
6. ครูทั้งหมด 5 คน
7. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
8. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 3 คน
รวม ทั้งหมด 16 คน