นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 934 ครั้ง

พันธกิจ (Mission)
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี สุขภาวะที่ดี มีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

     และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. พัฒนาสถานศึกษา ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

 เป้าประสงค์ (Goal)
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีสุขภาวะที่ดี

2. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21

5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ

6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

8. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา