นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 935 ครั้ง

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

                   “โรงเรียนบ้านท่าแซะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต”