นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 799 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

                     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีคุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต