นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 2651 ครั้ง

 

โรงเรียนบ้านท่าแซะ จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนชาวบ้านท่าแซะ ร่วมกับพระปราณม ปภัสโร เจ้าสำนักสงฆ์ท่าแซะ และนายแคล้ว วิทิพย์รอด ศึกษาธิการอำเภอท่าฉาง ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในบริเวณสำนักสงฆ์ท่าแซะ

เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2500 มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ.2508

ได้ย้ายมาตั้งในที่ดินซึ่ง นายแผลด พรหมอุบล เป็นผู้บริจาค ในเขต หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร เนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ปี พ.ศ.2519

โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ.2535 โรงเรียนบ้านท่าแซะได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา