นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ช่วงชั้นที่ 3
นายภัทรพงศ์ พรหมทองนาค
ครู
ครูประจำชั้น ม.3
นายณรงค์ จู้สวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1
นางอนงค์น้อย อาจหาญ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2

นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ม.3