นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ช่วงชั้นที่ 1
นางจุไรรัตน์ พลายด้วง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางจันทิมา ปันนิตามัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3
นางสิริลักษณ์ ตรียวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1