นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
sukamontip10@gmail.com
0806971139


นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
pazza28@hotmail.com
087-8960186
นายณรงค์ จู้สวัสดิ์
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
kuad2521@gmail.com
087-8955270
นางจันทิมา ปันนิตามัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน
084-1854198

นางอนงค์น้อย อาจหาญ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
anongnoiartharn@gmail.com
093-6311549