นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
sukamontip10@gmail.com
0806971139


นางสาวพรสุดา แก้วสุวรรณ
รองผู้อำนวยสถานศึกษาชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
0988946254


นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
pazza28@hotmail.com
087-8960186
นางจันทิมา ปันนิตามัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน
084-1854198
นางอนงค์น้อย อาจหาญ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
anongnoiartharn@gmail.com
093-6311549

นายอัมรินทร์ สุทรา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0945357737