นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาวเด่นดวง เดชมณี
ชื่อ - สกุล : นางสาวเด่นดวง เดชมณี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นางเนาวรัตน์ หวานสนิท
ชื่อ - สกุล : นางเนาวรัตน์ หวานสนิท
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ชื่อ - สกุล : นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
นายอดุล ทองอยู่
ชื่อ - สกุล : นายอดุล ทองอยู่
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุรารักษ์ ทิพย์มาก
ชื่อ - สกุล : นายสุรารักษ์ ทิพย์มาก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางยุพิน หีตอักษร
ชื่อ - สกุล : นางยุพิน หีตอักษร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
พระอธิการวิรัตน์ กันตธมฺโม
ชื่อ - สกุล : พระอธิการวิรัตน์ กันตธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระครูสุภัทร ธรรมโชติ
ชื่อ - สกุล : พระครูสุภัทร ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายนิรันดร์ เจริญยิ่ง
ชื่อ - สกุล : นายนิรันดร์ เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพัชรินทร์ เกิดสมบัติ
ชื่อ - สกุล : นายพัชรินทร์ เกิดสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจุมพล มณีศรี
ชื่อ - สกุล : นายจุมพล มณีศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายผจญ ทองล้วน
ชื่อ - สกุล : นายผจญ ทองล้วน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์ ผุดแจ่มใส
ชื่อ - สกุล : นายอภิสิทธิ์ ผุดแจ่มใส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุชาติ ทับทิมทอง
ชื่อ - สกุล : นายสุชาติ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ