นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาวเด่นดวง เดชมณี
ชื่อ - สกุล : นางสาวเด่นดวง เดชมณี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นางสาวลลิตา รักษาพราหมณ์
ชื่อ - สกุล : นางสาวลลิตา รักษาพราหมณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ชื่อ - สกุล : นางฤทัยรักษ์ โกละกะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
นายภิรมย์ เพชรจำนงค์
ชื่อ - สกุล : นายภิรมย์ เพชรจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางทิพวรรณ เดชมณี
ชื่อ - สกุล : นางทิพวรรณ เดชมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวพัชรี สมบุญ
ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชรี สมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางสาวกนกพร ชุมแสง
ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกพร ชุมแสง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายฤทธินาจ สมบุญ
ชื่อ - สกุล : นายฤทธินาจ สมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิษณุ เชาวลิตร
ชื่อ - สกุล : นายวิษณุ เชาวลิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิรักษ์ อินท์จันทร์
ชื่อ - สกุล : นายอภิรักษ์ อินท์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิริวัฒน์ เพชรคง
ชื่อ - สกุล : นายศิริวัฒน์ เพชรคง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวโสภา ลอยพรหม
ชื่อ - สกุล : นางสาวโสภา ลอยพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ